WYDANIE ONLINE

Wypoczynek pracownika finansowany w całości z ZFŚS stanowił dla niego przychód ze stosunku pracy po przekroczeniu rocznego limitu 380 zł. Z kolei wyjazd opłacony ze środków firmowych szefa jest przychodem w pełnej wysokości. Ważne skutki podatkowe może mieć też organizacja imprezy firmowej czy też zakup abonamentów medycznych.

czytaj więcej »

Zakup jednolitych, zgodnych z wewnętrznymi regulacjami strojów służbowych, stanowi racjonalnie uzasadniony wydatek reklamowy – uznał dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB5/423-1262/14-4/KS.

czytaj więcej »

Podatek zapłacony za granicą spółki mogą ujmować w księgach rachunkowych na odrębnym koncie syntetycznym lub analitycznym przeznaczonym do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z tytułu podatku u źródła.

czytaj więcej »

Jeśli w treści umowy kupna-sprzedaży firmy została wskazana wartość środków trwałych, należności i zobowiązań, to należy je ująć w księgach rachunkowych w tych wartościach. Przy założeniu oczywiście, iż jest to ich wartość godziwa.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zapłaci za pracownika zaległe składki społeczne i zdrowotne, to są one przychodem ze stosunku pracy i podlegają oskładkowaniu na zwykłych zasadach. Nie ma znaczenia, że źródłem pokrycia tych składek był zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Takie stanowisko zaprezentował ZUS w interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2015 r. – oddział w Gdańsku (nr DI/100000/43/739/2015).

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca wynajmuje dla pracownika mieszkanie i ponosi koszty opłat, ale częściowo – to świadczenie takie nie podlega zwolnieniu ze składek. Takie stanowisko przedstawił ZUS w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2015 r. – oddział w Gdańsku (nr DI/100000/43/884/2015).

czytaj więcej »

Osoba ubezpieczona powinna powiadomić płatnika składek (np. swojego pracodawcę) o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Taką informację płatnik składek powinien otrzymać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiego zgłoszenia.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną przez łącznie 33 dni w roku kalendarzowym lub przez 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia. Wynosi ono 80% podstawy wymiaru lub 100%, jeśli choroba przypada w okresie ciąży lub została spowodowana wypadkiem w drodze do/z pracy. Wynagrodzenie chorobowe płaci każdy pracodawca, ze swoich funduszy. Po upływie limitu 33 (14) dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność karną skarbową oraz karną mogą ponosić tylko osoby fizyczne. Dlatego też za czyny zabronione dokonane przez spółkę odpowiedzialność ponoszą osoby kontrolujące ten podmiot.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo zaciąga pożyczkę w euro, a spłata nastąpi w złotówkach nie można mówić o powstaniu podatkowych różnić kursowych – takie wnioski płyną z wyroku WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 537/15).

czytaj więcej »

Po rozpoczęciu amortyzacji danego środka trwałego nie można zmienić wybranej metody amortyzacji. Możliwa jest natomiast korekta odpisów amortyzacyjnych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zmieniło stanowisko w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych, na korzystne dla podatników.

czytaj więcej »

Pracodawca, który w związku prowadzoną akcją promocyjną przekazuje nieodpłatnie swoim pracownikom zestaw firmowych przedmiotów, zobowiązany jest ustalić wartość uzyskanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń. Następnie musi obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-1230/14-2/WM.

czytaj więcej »

Pytanie: W sierpniu 2015 roku kupiono samochód IVECO (bus) do 3,5 t, 3 miejsca siedzące. Dodatkowe badanie techniczne będzie przeprowadzone dopiero we wrześniu . Czy uzyskanie zaświadczenia ze stacji kontroli przed złożeniem deklaracji VAT-7 za sierpień pozwoli na pełne odliczenie VAT z faktury za zakup tego samochodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzący działalność handlową w branży przemysłowej kupił ekspres do kawy za 3.100 zł netto. Urządzenie miele kawę i zaparza. Profesjonalnie przygotowane kawy będą pić zarówno klienci, jak i pracownicy. Do ekspresu będzie kupowana regularnie kawa w ziarnach, mleko i cukier, a czasami też dodatki do kawy, np. tarta czekolada. Czy takie zakupy i samo urządzenie stanowią koszty podatkowe i można z faktury za nie odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykupiła polisę ubezpieczeniową dla pracowników wyjeżdżających w podróż służbową za granicę. Zawierając polisę firma szacunkowo określiła ilość osobodni w roku, w których pracownicy będą przebywać w podróży służbowej. Po ukończonym okresie dokonuje się rozliczenia faktycznie wykorzystanych osobodni. Następuje wówczas dopłata lub zwrot. Czy u pracowników, którzy korzystają z tego ubezpieczenia wystąpi przychód od którego należy odprowadzić podatek i składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie zasadnicze za maj powinno być wypłacone do 10 czerwca. Zostało ono naliczone, pracownicy podpisali listy płac, ale wynagrodzenie otrzymali dopiero w lipcu, ponieważ w czerwcu firma miała problemy finansowe. Kiedy powinniśmy zapłacić ZUS i podatek za tych pracowników? Czy w lipcu, bo wypłata powinna być w czerwcu, czy w sierpniu, bo wypłata nastąpiła w lipcu? Tym samym kiedy złożyć DRA?

czytaj więcej »

Przez półtora roku mikro przedsiębiorca będzie miał prawo do pomocy asystenta podatnika, który udzieli informacji o obowiązkach podatkowych. Takie rozwiązanie wprowadza opublikowana 31 sierpnia 2015 r. ustawa o administracji podatkowej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy kupujący produkty rolne bezpośrednio od rolników mają kłopot z dokumentowaniem takich zakupów nie tylko na gruncie VAT, ale również w zakresie podatków dochodowych.

czytaj więcej »

Gdy zmienia się sposób wykorzystywania samochodu używanego w prowadzonym biznesie, trzeba złożyć aktualizację informacji VAT-26.Tak samo musi postąpić przedsiębiorca, który sprzedaje auto od którego przysługiwało mu prawo do 100% odliczania VAT. To wnioski z wyroku WSA w Krakowie o sygn. akt I SA/Kr 890/15.

czytaj więcej »

Dostawa mediów to świadczenie odrębne od najmu, a to oznacza, że dostawy te nie są opodatkowane stawką VAT właściwą dla usługi najmu. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Wskazał je WSA w Poznaniu w wyroku o sygn. akt I SA/Po 883/15.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który wykorzystuje pojazdy wyłącznie w prowadzonym biznesie, musi to potwierdzić m.in. ewidencją przebiegu pojazdu. Powinna być na tyle klarowna i czytelna, aby nie budziła żadnych wątpliwości. To wnioski z wyroku WSA w Rzeszowie o sygn. akt I SA/Rz 1073/14).

czytaj więcej »

 Spółka cywilna jest podatnikiem VAT. Nie zwalnia to jednak wspólników z odpowiedzialności za ten podatek. Fiskus od każdego z nich może domagać się spłaty całego długu wypracowanego „na konto” spółki cywilnej, bez względu na podział zysków.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wsparcie od szefa na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym będą zwolnione z PIT do kwoty 400 zł miesięcznie, a w przypadku przedszkola do 200 zł. Z kolei pracodawca takie wydatki będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zapłacił odstępne w związku z zakończeniem umowy ze względu na ekonomiczną kalkulację kosztów, może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Takie odstępne mieści się w dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Potwierdził to WSA w Krakowie w wyroku o sygn. akt I SA/Kr 28/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel