WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy kupujący na potrzeby prowadzonej działalności samochody czy nieruchomości, mają wątpliwości odnośnie prawidłowego ujmowania tych zdarzeń w księgach.

czytaj więcej »

Nie zawsze wykonywane przez podatników usługi mają charakter jednorodny. Często na jedną kompleksową usługę, składa się szereg czynności zaliczanych do różnego rodzaju świadczeń.

czytaj więcej »

Dostawa energii elektrycznej, wody oraz wywóz nieczystości to niezależne od najmu świadczenia, które można rozliczać odrębnie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców, a kosztami jest obciążany według faktycznego zużycia. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygn. akt C-42/14.

czytaj więcej »

Umowa nieważna na gruncie prawa cywilnego może być obciążona VAT. W tym podatku liczy się bowiem aspekt ekonomiczny. Takie stanowisko zajął NSA. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 2174/13.

czytaj więcej »

Podatnicy przechowują kopie dokumentów fiskalnych do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak należy postępować np. z rolkami, na których zapisywany jest obrót na kasie fiskalnej.

czytaj więcej »

Straty w olejach smarowych w toku magazynowania lub transportu mogą zostać uznane za ubytki i podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I GSK 1987/13.

czytaj więcej »

Na fiskusa nie można nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli dowodów w tym zakresie nie wskazał sam zainteresowany, a z ustaleń wynikają wnioski przeciwne do twierdzeń podatnika. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 1019/13.

czytaj więcej »

Warunki pozwalające na traktowanie opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów, odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, a nie dotyczą osoby korzystającej lub finansującej. Potwierdził to NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 187/13.

czytaj więcej »

Pięcioletni okres przedawnienia w odniesieniu do nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia, powinien być liczony od końca roku z uwzględnieniem miesiąca, w którym nadwyżka ta została rozliczona – niezależnie od wyniku tego rozliczenia. To wnioski z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 106/14.

czytaj więcej »

Jeżeli skapitalizowane odsetki (od pożyczek, kredytów) stanowią przychód kredytodawcy, to tym samym czynność ta tworzy koszty podatkowe po stronie kredytobiorcy. Potwierdza to wyrok NSA (sygn. akt II FSK 420/14).

czytaj więcej »

W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się zbyć wierzytelność z dyskontem wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się ich ściąganiem, może powstać strata zaliczana do kosztów podatkowych. To wnioski z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 3113/12.

czytaj więcej »

Wielu podatników ma problem z prawidłowym zaksięgowaniem aportu w przypadku wniesienia do spółki osobowej całego przedsiębiorstwa, obciążonego zobowiązaniami względem osób trzecich.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za umorzone udziały obejmuje wartość nominalną wkładu. Operacje związane z umorzeniem udziału powinny być rozliczane zgodnie z art. 36a uor. Oznacza to, że umorzenie powinno być rozliczone z kapitałem zapasowym jeśli wiąże się z obniżeniem kapitału podstawowego.

czytaj więcej »

Zapis w regulaminie wynagradzania, że pracownik ponosi częściową odpłatność za korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych, nie upoważnia do wyłączenia tego świadczenia z podstawy wymiaru składek. Potwierdził to ZUS w decyzji nr DI/100000/43/1489/2014.

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 r. zarówno ZUS, jak i pracodawca otrzymają informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Dla większości płatników wiąże się to z obowiązkiem założenia do końca 2015 roku tzw. profilu informacyjnego, na który będą przekazywane dane dotyczące zwolnień lekarskich wystawianych elektronicznie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że funkcja ochronna interpretacji podatkowej dotyczy wyłącznie wnioskodawcy. Przypomniał o tym NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 540/14.

czytaj więcej »

Zwiększenie podstawy wymiaru tylko w zakresie jednego elementu składek na ubezpieczenia społeczne – składki chorobowej – nie skutkuje podwyższeniem wysokości wypłacanych z ZUS świadczeń. To wnioski z najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego z z lipca 2015 r. (sygn. akt: I UK 376/14).

czytaj więcej »

O wypłatę odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych może się ubiegać pracownik, który rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. Potwierdza to uchwała SN z 2 lipca 2015 r. w składzie 3 sędziów (sygn. akt III PK 4/15).

czytaj więcej »

Spółka nie utraci prawa do zwolnienia z CIT po przejęciu spółki zależnej, która obecnie zatrudnia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPBI/2/423–1332/14/BG.

czytaj więcej »

Przepisy nie uzależniają możliwości zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych ze zdrowiem pracowników, z nakazem wynikającym z prawa pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca, który finansuje zatrudnionym handlowcom wydatki za hotel, musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, jeśli wartość świadczenia przekracza miesięcznie 500 zł.

czytaj więcej »

Wolne od PIT są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. W konsekwencji pracodawca jako płatnik nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma dokonała importu towarów z Chin. VAT rozliczany jest procedurą uproszczoną, tj. w deklaracji VAT-7. Odprawy dokonuje agencja celna. Na dokumencie SAD podstawa podatku VAT wynosi 190.178 zł, zaś  VAT 43.865 zł. Agencja celna wystawiła fakturę za obsługę celną + VAT 23% oraz transport samochodowy + VAT 0%. Jak prawidłowo zaksięgować te dokumenty do ewidencji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam się na KPiR i prowadzę ewidencję VAT. Likwiduję działalność gospodarczą, ale pozostał mi samochód osobowy. Ponieważ odliczyłam 6.000 zł VAT, dokonam korekty podatku nieodliczonego. Wartość netto samochodu wynosi 70.000 zł (VAT – 16.100 zł). Odliczyłam 6.000 zł a pozostało 10.100 zł. Po wyliczeniach wyszło mi 7.070,00 VAT do naliczenia. Jak księgowo powinnam to rozliczyć? Jaki dokument sporządzić? Co z podatkiem dochodowym? Kwota 10.100 zł została dodana do amortyzacji i liczyłam 40% odpisów przez 20 miesięcy. Czy powinnam rozliczyć jakąś kwotę do przychodu? Jeśli tak, to jak ją obliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo ustalić podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za urlop, jeżeli pracownik ma następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 1.600 zł, które należy uwzględnić w podstawie w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, dopłatę do minimum 150 zł, której nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop oraz premie uznaniowe, które są wypłacane co miesiąc w różnych kwotach (np. w marcu – 420 zł, w kwietniu – 420 zł i w maju – 420 zł)?

czytaj więcej »

Outsourcing pracowniczy zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu. Staje się niezwykle popularną formą optymalizacji zatrudnienia, a tym samym sposobem na redukcję kosztów prowadzenia firmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca będzie bezpłatnie korzystał z lokalu użyczonego przez rodzinę. Czy w związku z tym musi wpisać w przychód z działalności gospodarczej kwotę rynkową za najem mieszkania (opodatkować je)? Czy media można wpisać w koszty?

czytaj więcej »

wiper-pixel