WYDANIE BIEŻĄCE

Operacje dokonywane za pomocą kart płatniczych muszą znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Obecnie wyróżniamy dwie najpopularniejsze karty płatnicze: debetową i kredytową. Transakcja przy pomocy każdej z nich jest ewidencjonowana na innych zasadach.

czytaj więcej »

Znamy już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 roku. Będzie on wyższy w porównaniu z bieżącym rokiem o 81.840 zł. W tym roku po raz pierwszy do przeliczenia kwot euro trzeba przyjąć kurs z 1 października.

czytaj więcej »

Od przychodu członka rady nadzorczej z tytułu uczestnictwa w szkoleniu finansowanym przez spółkę należy naliczyć i pobrać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Potwierdził to ZUS w interpretacji indywidualnej nr WPI/200000/43/759/2015.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik przedkłada pracodawcy kilkudniowe zwolnienia lekarskie, między którymi występują niewielkie przerwy, pracodawca nie ma podstaw do kierowania go na badania kontrolne przed powrotem do pracy. Absencja chorobowa musi wynieść nieprzerwanie co najmniej 31 dni.

czytaj więcej »

Z końcem września minął termin odprowadzenia drugiej części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wątpliwość dotyczy tego, czy jeśli pracodawca nie zapewnił w terminie środków na rachunku ZFŚS, to czy zobowiązany jest doliczyć odsetki za opóźnienie?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić działalność gospodarczą, nie musi w czasie takiej przerwy składać deklaracji VAT ani płacić zaliczek na PIT. Zawieszenie firmy nie ma jednak wpływu na podatek od nieruchomości co oznacza, że podatnik nie uniknie płacenia daniny według najwyższych stawek.

czytaj więcej »

Fiskus uważa, że w sytuacji gdy do celów bilansowych opłatę wstępną podatnik ujmuje poprzez odpisy amortyzacyjne, to wówczas do celów podatkowych trzeba ją rozliczać w czasie. Nie zgadzają się z tym eksperci.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka posiada w leasingu (dla celów bilansowych –  leasing operacyjny), samochód osobowy o wartości 143.902,44 zł. Sumę ubezpieczenia samochodu stanowi kwota 143.903 zł przy składce ubezpieczeniowej 3.527 zł. Polisa jest  zawarta  w dniu  4 lutego 2015 r. i  obejmuje okres od 4 lutego 2015 r. do 3 lutego 2016 r. W jaki sposób należy poprawnie rozliczyć tę polisę?

czytaj więcej »

Koniec roku to czas, kiedy księgowi muszą zrobić inwentaryzację składników aktywów. Zarówno przeprowadzenie, jak i wyniki takiej inwentaryzacji trzeba odpowiednio udokumentować. Niestety przy tej okazji często popełniane są błędy. 

czytaj więcej »

Do prowadzenia biznesu niezbędne są nie tylko środki obrotowe, ale i fundusze na rozwój. Oczywiście można na rozwój przeznaczyć również własne środki, ograniczy to jednak znacznie zakres działalności operacyjnej, a to przecież ona generuje zyski. Na szczęście można środki na rozwój pozyskiwać również ze źródeł zewnętrznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku, który był wprowadzony do środków trwałych w 2011 roku na oświadczenie (samochód wcześniej przed założeniem firmy był używany przez podatnika ) będzie opodatkowana VAT? Samochód ma dwóch właścicieli - podatnik i ojciec podatnika 50/50. Amortyzowana była tylko połowa auta.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma budowlana zrezygnowała z rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Od 1 listopada obowiązują ją więc zasady ogólne. Kontrahentami są tylko i wyłącznie firmy. Czy faktury otrzymane z datą wystawienia w listopadzie, dają prawo odliczenia VAT w tym miesiącu mimo, że zapłata za nie nastąpi w grudniu i styczniu następnego roku?

czytaj więcej »

Możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej i ich przechowywania w takiej postaci wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT. Jedynym dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy faktury co do tej formy wystawiania i dostarczania faktur.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy spółka odpłatnie wynajmuje auto prezesowi a najem nie jest elementem jej działalności gospodarczej – wówczas nie ma prawa do odliczenia pełnego VAT zawartego w ratach leasingowych. To wnioski z wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 398/15.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców sprowadza firmowe auta z zagranicy. Jest to dla nich wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Problemy z rozliczaniem VAT pojawiają się przy sprzedaży tego pojazdu w kraju.

czytaj więcej »

Samo stwierdzenie w protokole z inwentaryzacji, że niedobory należy zaklasyfikować jako niezawinione jest niewystarczające. Potrzebna jest właściwa dokumentacja.

czytaj więcej »

Jeśli firma planuje pozyskać kredyt lub pożyczkę na prowadzoną działalność, to  powinna dokładnie przeanalizować skutki takich zdarzeń pod kątem podatkowym.

czytaj więcej »

Sprzedawca, który uznał reklamację zgłoszoną przez nabywcę towarów, powinien w księgach rachunkowych zmniejszyć wartość przychodu oraz dokonać rozliczenia magazynowego w sytuacji, gdy jest to konieczne.

czytaj więcej »

Wiele firm zapewnia swoim pracownikom w okresie jesiennym profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie. Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami. Wydatki te można zaliczyć do kosztów pośrednich.

czytaj więcej »

Do podstawy opodatkowania powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim z bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. W przypadku opłat portowych/terminalowych takimi kosztami są opłaty THC (Terminal Handling Charges). Tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej z 28 września 2015 r. nr PT2.8101.1.2015.SJK.20).

czytaj więcej »

Od 1 października 2015 r. obowiązują nowe uzupełnione wzory wniosków Wn-U-G oraz Wn-U-A o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Od 14 sierpnia 2015 r. obowiązują zmiany dające samotnym ojcom prawo do skorzystania z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. To, w jaki sposób powinno być w tym przypadku dokumentowane prawo do zasiłku określi minister w nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji zasiłkowej.

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS w związku z opłacaniem za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich składek na ubezpieczenie grupowe. Potwierdził to ZUS w interpretacji indywidualnej nr DI/100000/43/477/2015).

czytaj więcej »

Dyrektor Izby Skarbowej nie może uzależniać wydania interpretacji indywidualnej od wskazania przez podatnika symbolu PKWiU. Potwierdził to WSA w Łodzi w wyroku o sygn. akt I SA/Łd 212/15.

czytaj więcej »

Zwolnienia od podatku dochodowego korzystają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Dieta nie przysługuje, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie – to wnioski z wyroku NSA z 11 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 1516/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracowników, że kończy im się okres zasiłkowy (182 dni) i mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub inne? Czy pracodawca nie ma do tego prawa, a pracownik sam powinien monitorować okres swoich zwolnień lekarskich i ewentualnych, późniejszych świadczeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel